Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 13/04/2021

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN QUÝ II/2021

I. CHỦ ĐỀ THÁNG 4: “Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”.

Những Ngày đáng nhớ trong tháng 4.

- Ngày 01/4/1953: Ngày truyền thống binh chủng phòng không.

 - Ngày 01/4/1959: Ngày truyền thống ngày ngành Thuỷ sản.

- Ngày 09/4/1910: Ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

- Ngày 16/4/1946: Ngày truyền thống ngành Quân Y.

 - Ngày 19/4/2008: Ngày Văn hoá các Dân tộc Việt Nam.

 - Ngày 30/4/1975: Ngày Giải phóng Miền Nam.

1. Nội dung tuyên truyền.

- Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976 – 25/4/2021); 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

 - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống cách mạng dân tộc; vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Nội dung tìm hiểu: Tìm hiểu về  46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và nghệ thuật quân sự  trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên hiện nay, phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta.

- Tuyên truyền về những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Đẩy mạnh các hình thức tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền, quyết liệt đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

 

3. Phong trào hành động:

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn gắn với tìm hiểu, học tập 4 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN;

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương 1+1; 1+2; Kế hoạch số 40-KH/TĐTN-TCKT, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Cử cán bộ Đoàn tăng cường đi cơ sở giai đoạn 2018 -2022”;

- Các Chi đoàn tổng kết đánh giá lại những kết quả đã thực hiện được trong Tháng Thanh niên năm 2021, tập trung đánh giá về kết quả các hoạt động như: Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hoạt động tuyên truyền giáo dục về truyền thống của Đoàn qua 90 năm cống hiến và trưởng thành;

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, thi tìm hiểu về lịch sử Ngày miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước, các thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… của đất nước, địa phương đơn vị;

          - Tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh triển khai Hướng dẫn số 80- HD/TĐTN-TCKT, ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 -2022”.

4. Sổ tay nghiệp vụ: Tìm hiểu về “Quy trình công tác phát triển đoàn viên mới

Bước 1: Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn,  Hội, Đội.

Bước 2: Chi đoàn, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.

- Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.

- Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.

- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian, thời gian tổ chức kết nạp.

Bước 3: Chi đoàn, Đoàn cơ sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.

- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).

- Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra.

Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

- Hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).

- Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên Ban Chấp hành đoàn cấp trên.

- Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.

- Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Nghị quyết, huy hiệu Đoàn, thẻ đoàn viên, thẻ Nghị quyết 90 năm của Đoàn.

- Chi đoàn hoàn chỉnh hồ sơ đoàn viên, chuyển Đoàn cơ sở để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện.

Đối với những nơi không có chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.

(Nguồn: Tài liệu công tác nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đoàn)

 

II. CHỦ ĐỀ THÁNG 5: “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”   

Những ngày lễ trong tháng 5.

1-5-1886: Ngày Quốc tế Lao động.

5-5-1959: Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn; Ngày sinh C.Mac (1818).

7-5- 1954: Ngày chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng; Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (1955).

15-5-1941: Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

19-5-1890: Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

22-5-1946: Ngày phòng chống thiên tai của Việt Nam.

31-5         : Ngày thế giới không hút thuốc lá.

1. Nội dung tuyên truyền:

 -  Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021;  kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021); kỷ niệm 76 năm Ngày chiến thắng phát xít (9/5/1954-9/5/2021”; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh  Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2021).

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; chỉ đạo triển khai hoạt động sinh hoạt chi đoàn hàng tháng của các cấp bộ Đoàn.

2. Nội dung tìm hiểu: Tìm hiểu về “131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)”.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề trong năm 2021; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề,  cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”.

3. Phong trào hành động.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu: 67 chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2021); 80 năm ngày thành lập Đội TNCS Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021) và kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2021);

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến; tìm hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp.. tổ chức các loại hình hoạt động: Văn háo văn nghệ-Thể dục thể thao; cắm trại; dã ngoại; về khu căn cứ cách mạng; thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng,…thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

- Tiếp tục tập trung công tác phát triển đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác thu, chi trích nộp đoàn phí lên Đoàn cấp trên đúng theo quy định Điều lệ Đoàn; rà soát, thống kê nắm chắc số lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để định hướng và tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên;  Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

 - Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tổ chức tham gia vận động tương trợ giữa địa phương và nhà trường. Đồng thời tạo mọi điều kiện giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về mọi mặt.

- Đa dạng hóa các loại hình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội tại thôn , buôn, tổ dân phố.

4. Sổ tay nghiệp vụ:

4.1. Tìm hiểu về quy trình “Khôi phục hồ sơ đoàn viên”

 - Trường hợp thất lạc sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên nhưng còn Quyết định (Nghị quyết) chuẩn y kết nạp đoàn viên thì đoàn viên làm đơn gửi BCH Chi đoàn để đề nghị cấp lại Sổ đoàn viên và để Đoàn cơ sở tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện cấp lại Thẻ đoàn viên theo quy định .

  - Trường hợp khác: Đối với các trường hợp bi thất lạc hồ sơ đoàn viên (Sổ, thẻ, quyết định hoặc nghị quyết) nếu không đảm bảo điều kiện để khôi phục lại (không minh chứng được tư cách đoàn viên) thì bồi dưỡng, xem xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4.2. Tìm hiểu một số nội dung cơ bản về “chi đoàn”

- Chi đoàn có dưới 09 đoàn viên: Có bí thư, nếu cần thiết thì có thể có 01 phó bí thư;

- Chi đoàn có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có  từ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có bí thư và phó bí thư;

- Chi đoàn sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần;

- Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, Đoàn trường Trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là 1 năm 1 lần;

- Đại hội chi đoàn cơ sở, chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; lược lượng vũ trang; Đoàn trường Trung cấp là 5 năm 2 lần (trừ chi đoàn trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện).

(Nguồn: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  khóa XI)

            III. CHỦ ĐỀ THÁNG 6: Tình nguyện vì cộng đồng

 

1. Nội dung trọng tâm

- Tổ chức Lễ ra quân và triển khai các đội hình, các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021.

- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh bậc trung học phổ thông tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trong kỳ nghỉ hè.

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong xã hội; nâng niu, quý trọng tình cảm gia đình, những giá trị truyền thống quý báu của người Việt Nam được gìn giữ trong gia đình như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động...

- Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực xây dựng kinh tế, vun đắp và phát huy giá trị truyền thống gia đình, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, đất nước phát triển.

 

2. Phong trào hành động:

- Các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. Phối hợp với gia đình để cùng thực hiện tốt luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phát hiện kịp thời và lên tiếng với xã hội những hành vi vi phạm đến nhân phẩm của trẻ em.

- Tiếp nhận ĐVTN ở các trường học về sinh hoạt hè tại địa phương, đồng thời tạo nhiều sân chơi bổ ích thu hút ĐVTN tham gia sinh hoạt: Tổ chứuc VHVN- TDTT; cắm trại; dã ngoại; về khu căn cứ cách mạng; thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng,…

- Đẩy mạnh tổ chức và hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư, vận động các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt trong các loại hình đội nhóm năng khiếu, sở thích, lao động công ích thích hợp, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cư.

- Các cơ sở Đoàn tổ chức thống kê số liệu, tiến hành sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu thiếu nhi 6 tháng đầu năm.

- Tăng cường thực hiện Hướng dẫn số 91- HD/TĐTN-TCKT, ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

 

3. Sổ tay nghiệp vụ:  Tìm hiểu về “Tổ chức và hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư”

- Tổ chức việc học tập văn hoá:  Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú; tổ chức sinh hoạt hè,…giúp nhau học tổ nhóm vào ban đêm, hoặc tổ chức các hoạt động thi đua học tập để các em học sinh có sự tiến bộ trong học tập. Đối với các em chưa có điều kiện đến trường, nhiều địa phương đã có sự phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp học tập để các em được học chữ đảm bảo xoá mù chữ, phổ cập giáo dục từng cấp ở từng địa phương.

- Các loại hình hoạt động vui chơi, giải trí: Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT.

- Tổ chức các hoạt động lao động giúp đỡ gia đình, địa phương và gây quỹ hoạt động cho tập thể: Các anh chị phụ trách đã tập trung hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động lao động giúp đỡ gia đình (Thông qua hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư như chăn nuôi, làm các việc nhà như nấu cơm, làm sạch sẽ nhà cửa và tham gia học làm các nghề truyền thống của gia đình, của địa phương) để giúp đỡ gia đình tăng thu nhập.

- Tham gia các hoạt động của tập thể: Tổ chức trồng cây hoặc tham gia làm nghề thủ công truyền thống ở địa phương, đảm nhận việc trồng hoa, làm sách đường làng ngõ xóm,

4. Kỹ năng nghiệp vụ: Trò chơi “Trao khăn quàng đỏ”

Luật chơi: Chào sai kiểu đội, thắt khăn quàng sai đều bị trừ điểm

- Người chơi xếp thành 2 hàng ngang đối diện nhau mỗi hàng 10 người

- Khi lệnh chơi bắt đầu, 2 hàng cùng tiến lên giơ tay chào kiểu Đội

- Sau đó, từng đôi tháo khăn quàng của mình. Quàng vào cổ bạn, thắt đúng quy cách. Phân đội nào có nhiều người thắt nhanh, đẹp, đúng quy định là phân đội thắng cuộc.

Trò chơi: Nhập khẩu - Chế biến - Xuất khẩu:

          Quản trò quy định:

- Nhập khẩu: Tay đặt lên miệng.

- Chế biến: Tay đặt vào bụng.

- Xuất khẩu: Tay đặt vào mông.

          Cách chơi: Quản trò hướng dẫn cho tập thể chơi nháp vài lần rồi quy định: “Làm theo lời tôi nói, không làm như tôi làm”. Tiến hành chơi thật, ai làm sai thì bị bắt phạt.

 

(Nguồn: Sưu tầm)

-------------------------------------

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

ipv6 ready