Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 13/04/2021

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN QUÝ I/2021

I. CHỦ ĐỀ THÁNG 1: “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”

1. Nội dung tuyên truyền.

- Tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi như: Anh Lý Tự Trọng, chị Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Văn Trỗi, anh Trần Văn Ơn... và các gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020; về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.

2. Nội dung tìm hiểu:

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.

- Tìm hiểu về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên (06/01/1946 – 06/01/2021).

- Tìm hiểu về 71 năm Ngày Truyền thống học sinh – Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2021).

- Tìm hiểu về 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021).

Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị về giá trị, ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ trong tháng 01. Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên hiện nay, phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta.

- Tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tuyên truyền, quyết liệt đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

3. Phong trào hành động:

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn gắn với tìm hiểu, học tập 4 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN;

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương 1+1; 1+2; Kế hoạch số 40-KH/TĐTN-TCKT, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Cử cán bộ Đoàn tăng cường đi cơ sở giai đoạn 2018-2022”;

- Các Chi đoàn tổng kết đánh giá lại những kết quả đã thực hiện được trong năm 2020, tập trung đánh giá về kết quả các hoạt động như: Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”,

          - Tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; mừng đảng mừng xuân Tân Sửu...

4. Sổ tay nghiệp vụ: Tìm hiểu về “Quy trình công tác phát triển đoàn viên mới

Bước 1: Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn,  Hội, Đội.

Bước 2: Chi đoàn, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.

- Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.

- Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.

- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian, thời gian tổ chức kết nạp.

Bước 3: Chi đoàn, Đoàn cơ sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.

- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).

- Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra.

Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

- Hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).

- Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên Ban Chấp hành đoàn cấp trên.

- Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.

- Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Nghị quyết, huy hiệu Đoàn, thẻ đoàn viên.

- Chi đoàn hoàn chỉnh hồ sơ đoàn viên, chuyển Đoàn cơ sở để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện.

Đối với những nơi không có chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.

(Nguồn: Tài liệu công tác nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đoàn)

II. CHỦ ĐỀ THÁNG 2: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021). Tuyên truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với Đoàn và thế hệ trẻ.

- Thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

- Đẩy mạnh truyên truyền, bồi dưỡng, bình chọn đoàn viên ưu tú trao danh sách cho cấp ủy Đảng.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.

2. Nội dung tìm hiểu:

- Tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

- Tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh truyên truyền, bồi dưỡng, bình chọn đoàn viên ưu tú trao danh sách cho cấp ủy Đảng.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.

  

3. Phong trào hành động.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu: lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

- Đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; mừng đảng mừng xuân Tân Sửu...

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến; tìm hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Đoàn các cấp.. tổ chức các loại hình hoạt động: Văn háo văn nghệ-Thể dục thể thao; về khu căn cứ cách mạng; thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng,…thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

- Tiếp tục tập trung công tác phát triển đoàn viên mới. Rà soát, thống kê nắm chắc số lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để định hướng và tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên;  Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

 - Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tổ chức tham gia vận động tương trợ giữa địa phương và nhà trường. Đồng thời tạo mọi điều kiện giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về mọi mặt.

- Đa dạng hóa các loại hình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội tại thôn , buôn, tổ dân phố.

 

4. Sổ tay nghiệp vụ:

4.1. Về công nhận đoàn viên ưu tú

* Tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú

- Đoàn viên ưu tú: Là những đoàn viên mà qua đánh giá xếp loại chất lượng đoàn viên được xếp loại là đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú; có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, có nguyên vọng và ý thức phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú:

+ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của
nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ Tham gia tích cực các hoạt đông của Đoàn, Hội; tích cực tham gia hoạt
động đoàn tại nơi cư trú.

+ Đạt thành tích tốt trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện.

+ Được xếp loại đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
(hoặc năm học 2019-2020 đối với đoàn viên khối trường học).

* Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở dựa trên kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đoàn viên của chi đoàn năm 2020 (hoặc năm học 2019-2020 đối với chi đoàn khối trường học), tổ chức cho đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Sau đó, gửi thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú.

- Đoàn cấp cơ sở tổng hợp và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng (kèm theo sơ lược quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú) để cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng.

* Lưu ý:

- Đối với các trường cao đẳng thì việc bình chọn đoàn viên ưu tú sẽ do Ban Thường vụ đoàn trường thực hiện trên cơ sở kết quả bình xét và đề nghị của chi đoàn, liên chi đoàn, đoàn khoa.

- Trường hợp những đoàn viên ưu tú đã được bình chọn từ 2 năm liên tiếp
trở lên nhưng chưa được kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng Đảng,
tổ chức cơ sở đoàn cần lưu ý:

+ Trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được
kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng Đảng để có hướng tháo gỡ khó
khăn về thủ tục hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp.

+ Hướng dẫn cho đoàn viên ưu tú hướng khắc phục.

4.2. Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy

- Hình thức: Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nên gắn với
chương trình, hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam của cấp uỷ Đảng.

- Công tác chuẩn bị:

+ Xây dựng kế hoạch, báo cáo xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương.

+ Triển khai chỉ đạo các cơ sở Đoàn, chi đoàn tiến hành bầu, lựa chọn
đoàn viên ưu tú, trên cơ sở đó lập danh sách đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho
cấp ủy.

- Hồ sơ trao cho cấp ủy:

+ Danh sách đoàn viên ưu tú.

+ Trích ngang thành tích quá trình phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện
của từng đoàn viên ưu tú.

 III. CHỦ ĐỀ THÁNG 3: “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.

2. Phong trào hành động:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực về tháng 3 biên giới năm 2021.

- Đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Tháng thanh niên; chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng...

3. Sổ tay nghiệp vụ

3.1. Tìm hiểu về quy trình “Khôi phục hồ sơ đoàn viên”

          - Trường hợp thất lạc sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên nhưng còn Quyết định (Nghị quyết) chuẩn y kết nạp đoàn viên thì đoàn viên làm đơn gửi BCH Chi đoàn để đề nghị cấp lại Sổ đoàn viên và để Đoàn cơ sở tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện cấp lại Thẻ đoàn viên theo quy định .

          - Trường hợp khác: Đối với các trường hợp bi thất lạc hồ sơ đoàn viên (Sổ, thẻ, quyết định hoặc nghị quyết) nếu không đảm bảo điều kiện để khôi phục lại (không minh chứng được tư cách đoàn viên) thì bồi dưỡng, xem xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3.2. Tìm hiểu một số nội dung cơ bản về “chi đoàn”

- Chi đoàn có dưới 09 đoàn viên: Có bí thư, nếu cần thiết thì có thể có 01 phó bí thư;

- Chi đoàn có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có  từ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có bí thư và phó bí thư;

- Chi đoàn sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần;

- Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, Đoàn trường Trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là 1 năm 1 lần;

- Đại hội chi đoàn cơ sở, chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; lược lượng vũ trang; Đoàn trường Trung cấp là 5 năm 2 lần (trừ chi đoàn trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện).

4. Kỹ năng nghiệp vụ: Trò chơi “Trao khăn quàng đỏ”

Luật chơi: Chào sai kiểu đội, thắt khăn quàng sai đều bị trừ điểm

- Người chơi xếp thành 2 hàng ngang đối diện nhau mỗi hàng 10 người

- Khi lệnh chơi bắt đầu, 2 hàng cùng tiến lên giơ tay chào kiểu Đội

- Sau đó, từng đôi tháo khăn quàng của mình. Quàng vào cổ bạn, thắt đúng quy cách. Phân đội nào có nhiều người thắt nhanh, đẹp, đúng quy định là phân đội thắng cuộc.

(Nguồn: Sưu tầm)

-------------------------------------

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

Nguồn: Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  khóa XI)

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

ipv6 ready