Triển khai thực hiện đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 - 2022

Trên cơ sở Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “V/v Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 – 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã xây dựng và triển khai Hướng dẫn số 78 HD/TĐTN-TCKT, ngày 09/7/2018 “V/v hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2018 – 2022”

Theo đó, hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk xác định cụ thể nội dung xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022, gồm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Trong đó, chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị gồm các nội dung vụ thể: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook,...); chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Quản lý danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn,... Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên; chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác với các nội dung: Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ; chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội); chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Các nội dung của chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, gồm: Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn để thực hiện tốt công tác thanh niên; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở; chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn, buôn, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” triển khai đến các đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc (có mẫu đăng ký, đánh giá gửi kèm). Tổ chức tuyên dương Đoàn cơ sở “3 chủ động” 2 lần/1 nhiệm kỳ. Hàng năm tiến hành kiểm tra chuyên đề về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện cụ thể các nội dung Đoàn cơ sở “3 chủ động” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, triển khai đến Đoàn cơ sở thuộc đơn vị mình. Tổ chức tuyên dương Đoàn cơ sở “3 chủ động” 2 lần/1 nhiệm kỳ. Hướng dẫn Đoàn cơ sở đưa tiêu chí xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” vào tiêu chí thi đua hàng năm. Định kỳ 6 tháng và 1 năm tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” tại đơn vị mình.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 778

Luợt truy cậpp: 4908954

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk