NỘI DUNG GIẢI ĐÁP Ý KIẾN CỦA THANH NIÊN TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Trân trọng gửi đến đoàn viên, thanh niên nội dung giải đáp ý kiến của thanh niên tại chương trình đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh

I. Các hỏi liên quan đến Sở Nội vụ (2 câu hỏi)

Câu 1: Luật Thanh niên năm 2020 đã có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2021, trong đó có quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của thanh niên cũng như nhiệm vụ, vai trò của các cấp, các ngành. Xin hỏi các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới, tỉnh có những cơ chế giải pháp gì để phát huy vai trò của thanh niên tạo môi trường để thanh niên được phát huy năng lực, sở trường của mình đóng góp xây dựng quê hương theo quy định của luật? Cư M’gar

Trả lời:

 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã đề ra nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 cho phù hợp với tình hình nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tại Phiên họp ngày 16/6/2020, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 thay thế Luật Thanh niên năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Để đưa Luật Thanh niên năm 2020 và các chính sách, pháp luật đối với thanh niên vào cuộc sống và tạo môi trường để thanh niên được phát huy năng lực, sở trường của mình đóng góp xây dựng quê hương theo quy định của luật; cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

- Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên.

- Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại;

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể Nhân dân; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên trong thực hiện Luật Thanh niên.

Hai là, Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật về thanh niên trên cơ sở Luật Thanh niên năm 2020, pháp luật có liên quan.

- Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên; chú trọng các chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khan.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng tài năng trẻ trong nước và tài năng trẻ đang công tác, học tập, sinh sống ở nước ngoài về tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Ba là; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên.

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn; trong đó, chú trọng nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới;

Bốn là, Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên.

- Đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo ngoại ngữ trên mạng Internet nhằm tạo điều kiện để thanh niên là học sinh ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận, học tập miễn phí;

- Triển khai cơ chế hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu với các tổ chức kinh tế.

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn; tổ chức các cuộc thi tay nghề, sáng kiến cho thanh niên;

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ về việc làm và khởi nghiệp; định hướng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chăm sóc sức khỏe; tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên;

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý cho thanh niên; đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội cho thanh niên; trong đó, chú trọng đối tượng thanh niên di cư, thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

Năm là, Tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; giao lưu thanh niên; tích cực, chủ động tham gia xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước, thỏa thuận khu vực và quốc tế về thanh niên;

Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên; Khai thác, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế gắn với thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, chỉ tiêu phát triển thanh niên toàn cầu và các cam kết, mục tiêu của Cộng đồng.

Câu 2: Hiện nay theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư.

Tại Điều 2 quy định: Phụ cấp hàng tháng chỉ áp dụng với các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Vậy những đối tượng còn lại và trong đó có đồng chí Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Thanh niên được hưởng mức phụ cấp như thế nào? Ban Tổ chức

Trả lời:

Tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)…”

Trên cơ sở đó HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ngoài 3 chức danh trên, các chức danh còn lại ở thôn, buôn, tổ dân phố, như Trưởng các Chi hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Bí thư Đoàn, .v.v., được hưởng mức bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, tổ dân phố.

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, quy định:

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, tổ dân phố như sau:

- Hỗ trợ 15.000.000 đồng/năm đối với mỗi thôn, buôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, buôn thuộc xã biên giới;

- Hỗ trợ 12.000.000 đồng/năm đối với mỗi thôn, buôn còn lại và tổ dân phố”.

b) Người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, buôn, tổ dân phố còn được hỗ trợ chi trả từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

c) Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, tổ dân phố bằng 0,10 lần mức lương cơ sở/người/ngày, trừ 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP .

II. Các hỏi liên quan đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (4 câu hỏi)

Câu 3: Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong đó các chỉ tiêu trọng tâm trong chương trình chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh nói chung và các huyện, thị xã, thành phố nói riêng thì kết quả đạt chưa cao và chưa được quan tâm sâu sắc của tất cả các ban,ngành trong toàn tỉnh. Xin hỏi giải pháp cụ thể trong thời gian tới, đặc biệt về tiêu chí giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên và địa điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi trong thời gian tới? Buôn Hồ

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp).

Trả lời:

(1) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời

Công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nói chung, cho Thanh niên nói riêng trong thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Các ngành, các cấp đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ Thanh niên. Kết quả, giai đoạn 2011 – 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 185.660 người lao động trong độ tuổi Thanh niên, chiếm 68% so với tổng số người được giải quyết việc làm. Riêng năm 2021, giải quyết việc làm cho khoảng 19.175 người lao động trong độ tuổi Thanh niên, chiếm 65% so với tổng số người được giải quyết việc làm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đó là việc làm của Thành niên chưa bền vững, việc làm có thu nhập thấp; năng suất lao động còn thấp. Thanh niên làm việc tại địa phương chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; lao động tự do. Thanh niên đi làm việc ở ngoài tỉnh phần lớn là lao động phổ thông làm việc trong các công ty, nhà máy; lao động tự do, số Thanh niên có trình độ chuyên môn, tay nghề làm việc trong các cơ quan, khu công nghệ cao, khu chế xuất còn rất ít. Nguyên nhân là do chất lượng lao động của Thanh niên còn thấp, đặc biệt là Thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Trong chuyến công tác của Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/12/2021, đại diện Ban quản lý khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, trong khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh không có lao động của tỉnh Đắk Lắk, mà lao động của tỉnh Đắk Lắk làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh phần lớn là lao động tự do hoặc làm việc ở các doanh nghiệp ngoài khu công nghệ, khu chế xuất. Điều này thể hiện chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp.

Theo kế hoạch năm 2022, toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 40.000 người (xuất khẩu lao động 1.500 người), trong số người lao động trong độ tuổi Thanh niên chiếm chiếm khoảng 65%.

Để giúp cho người lao động nói chung, lực lượng Thanh niên niên nói riêng tìm được việc làm bền vững, có thu nhập cao, trong thời gian tới cần triển khai nhiều giải pháp, trong đó có các giải pháp cơ bản sau:

- Một là: Các ngành, các cấp phải thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức cho Thanh niên trong việc tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu của phát triển sản xuất và thị trường lao động.

- Hai là: Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp cho Thanh niên, đặc biệt là Thanh niên trong các trường phổ thông, để giúp cho Thanh niên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, từ đó lựa chọn ngành, nghề học phù hợp với học lực, sức khỏe để học; học nghề phải gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo; tránh tình trạng học theo phong trào, học tràn lan, học ra trường không tìm được việc làm theo chuyên môn đã đào tạo, gây lãng phí xã hội.

- Ba là: Vận động, khuyến khích Thanh niên nâng cao tinh thần, ý thức tự học bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề từ đó tìm được việc làm bền vững, việc làm có thu nhập cao.

- Bốn là: Tuyên truyền, động viên những Thanh niên đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học nhưng chưa tìm được việc làm theo chuyên môn đào tạo nên thêm gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động) để nâng cao kỹ năng nghề cũng như tác phong làm việc công nghiệp đồng thời nâng cao mức thu nhập cho thanh niên.

- Năm là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ như: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho Thanh niên; hỗ trợ cho Thanh niên vay vốn tạo việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm giúp cho Thanh niên có được việc làm ổn định, có thu nhập cao.

(2) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời về Giải pháp cụ thể trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên và địa điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi trong thời gian tới?

Ngày 06/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk ban hành Chương trình phối hợp số 1589/CTPH-SVHTTDL-TĐTN về việc đẩy mạnh phát triển hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nếp sống văn hóa gia đình cho thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024. Nội dung này được triển khai rộng rãi đến 15 huyện, thị xã, thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Ban và các tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Trong đó nêu rõ:

1. Tạo sân chơi lành mạnh đồng thời xây dựng môi trường xã hội tích cực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, văn minh du lịch và trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi.

2. Phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT quần chúng cho các đối tượng cán bộ đoàn nòng cốt tại cơ sở, huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách phong trào của Tỉnh đoàn. Có kế hoạch phối hợp tuyển chọn tài năng TDTT cho thanh thiếu niên bổ sung vào đội tuyển năng khiếu, trẻ và tuyển tỉnh tham gia thi đấu các giải khu vực, toàn quốc.

3. Thành lập các câu lạc bộ TDTT, gia đình thể thao theo tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại cơ sở. Tăng cường công tác xã hội hóa TDTT, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực để xây dựng các công trình, thành lập câu lạc bộ, xây dựng các điểm, khu tập luyện TDTT cho thanh, thiếu niên. Động viên, giúp đỡ Bí thư đoàn làm chủ nhiệm các Câu lạc bộ TDTT tại cơ sở.

4. Lồng ghép với các hoạt động để phổ biến đến thanh niên các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao các kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới.

5. Thường xuyên chỉ đạo cơ sở tổ chức hội thi gia đình trẻ hạnh phúc; tuyên truyền vận động thanh niên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Câu 4: Được biết, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai dự án Khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar. Vậy, tỉnh có những giải pháp nào để thu hút lao động là thanh niên trên địa bàn? Và nếu khu công nghiệp đi vào hoạt động thì chúng tôi phải liên hệ với đơn vị, phòng ban nào để có được thông tin việc làm, tuyển dụng? Cư M’gar

Trả lời:

Hiện nay tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để xây dựng khu công nghệp Phú Xuân tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar. Để có nguồn lao động của địa phương đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, trong thời gian tới tỉnh sẽ triển khai các giải pháp sau:

- Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; xác định rõ những ngành nghề mà tỉnh có thế mạnh để kêu gọi, khuyến khích đầu tư tạo ra nhiều chỗ việc làm mới cho Thanh niên.

- Thứ hai: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các nhà đầu tư đển tỉnh Đắk Lắk để thành lập doanh nghiệp, tạo ra nhiều việc làm cho Thanh niên làm việc.

- Thứ ba: Khảo sát, phân tích, dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, từ đó tuyên truyền vận động Thanh niên tích cực tham gia học nghề; đào tạo, bỗi dưỡng kiến thức để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.

- Thứ tư: Khi khu công nghiệp Phú Xuân đi vào hoạt động có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều mà lực lượng lao động ở địa phương chưa đáp ứng được thì thực hiện thêm giải pháp tuyên truyền, vận đọng những Thanh niên của tỉnh Đắk Lắk đang đi làm việc ngoài tỉnh nhưng có mức thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, không có tích lũy quay trở về địa phương để làm việc.

Khi khu công nghiệp đi vào hoạt động các đơn vị sau có trách nhiệm cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp để cho người lao động biết và tham gia tuyển dụng:

- Cấp tỉnh: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk; Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk (đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

- Cấp huyện, cấp xã: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các xã, phường, thị trấn.

Tại thời điểm doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết về từng vị trí công việc đến người lao động để người lao động tìm hiểu và tham gia tuyển dụng, tìm việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và sức khỏe của người lao động.

Câu 5: Trong thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều danh mục hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong đó có thanh niên nhưng thực chất việc đào tạo nghề chưa gắn với việc giải quyết việc làm và tiêu thụ sản phẩm thanh niên làm được nên chưa thu hút được ĐVTN tham gia các lớp đào tạo nghề. Xin cho biết giải pháp của tỉnh trong thời gian tới để giúp thanh niên có niềm tin đến với các lớp đào tạo nghề? Cư M’gar

Trả lời:

Hằng năm việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong đó có thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được tổ chức; kết quả giai đoạn 2010 – 2020 đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 35.629 người, với kinh phí hỗ trợ 105 tỷ đồng; riêng năm 2021 đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 1.086 người với kinh phí hỗ trợ 4.611 triệu đồng, kế hoạch năm 2022 đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6.800 người với kinh phí dự kiến 20 tỷ đồng. Việc tổ chức mở lớp đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu người học và gắn với việc phát triển kinh tế xã hội từng địa phương, từng vùng. Tuy nhiên, kết quả sau đào tạo nghề của người học chưa thật sự gắn với giải quyết việc làm ổn định, bền vững với lý do: thực trạng chung là phần lớn học sinh, học viên tốt nghiệp ra trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp và ổn định, do chưa định hướng đúng về nghề nghiệp – việc làm, vì một số thanh niên chọn ngành học chưa phù hợp năng lực, sở trường và xu hướng phát triển thị trường lao động. Mặc khác thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý, nhiều người thất nghiệp hoặc mất việc làm trước số đông doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động tay nghề nhưng không tuyển được. Ngoài ra việc tạo ra sản phẩm và kết nối tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình của đoàn viên thanh niên khó khăn.

Vì vậy, trong thời gian tới để giúp thanh niên có niềm tin đến với các lớp đào tạo nghề cần có các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác đồng bộ các hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, thực hành gắn kết nhu cầu sử dụng lao động. Phát triển các chương trình nghiên cứu về chính sách thị trường lao động, chính sách đào tạo, chú trọng thu hút khu vực tư nhân tham gia các hoạt động đào tạo theo nhu cầu xã hội, tạo sự phối hợp chặt chẽ từ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, người học và xã hội.

2. Hoàn thiện phát triển hoạt động hướng nghiệp, đưa các chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp vào các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở. Xây dựng cổng thông tin hướng nghiệp – việc làm tỉnh kết nối các tỉnh, thành, khu vực và quốc gia. Điều tra, khảo sát việc làm của học sinh, sinh viên và nhu cầu thị trường lao động về xu hướng việc làm và học nghề. Hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp hoạch định chiến lược tuyển dụng, sử dụng nhân lực trung hạn và dài hạn.

3. Định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nhận thức tự học tập, rèn luyện nghề của học sinh, người lao động phù hợp phát triển thị trường lao động theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập… đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nghề nghiệp. Hoàn thiện mô hình, nâng cao năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung – cầu nhân lực. Dự báo những ngành nghề, lĩnh vực trọng điểm trung hạn (05 năm), dài hạn (10 năm – 20 năm). Hạn chế mất cân đối, thừa thiếu trong nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, thành phần kinh tế.

4. Cải thiện hệ thống thông tin, thị trường lao động và hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh, thành phố, khu vực và Quốc gia để hỗ trợ học nghề, tìm việc làm của thanh niên.

Đặc biệt, khi nền kinh tế phát triển, mỗi ngày sẽ tạo một mô hình mới, một tự động hóa cao, khiến cho lao động trong nhiều ngành nghề có những biến động rất lớn. Đồng thời, giới trẻ, lao động trẻ nói chung và thanh niên lao động Việt nam nói riêng muốn nắm bắt được các lợi thế trong thời đại mới, điều quan trọng là cần được trang bị các phương pháp tư duy mới để tạo ra sự khác biệt và tận dụng tối đa cơ hội có được. Cụ thể hơn, bên cạnh việc tự trang bị kiến thức, kỹ năng, cập nhật, tiếp cận công nghệ mới… thì việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, hình thức và phương thức lập nghiệp đúng đắn cũng phải có những thay đổi cơ bản nhất định.

Câu 6: Trong những năm qua, thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng Công an Nhân dân về cơ bản đã luôn rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho số đối tượng này, ngoài các chế độ chính sách sau khi xuất ngũ thì lãnh đạo tỉnh có định hướng hay chủ trương nào thêm về việc tạo điều điện bố trí việc làm cho số đối tượng này kết thúc thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Công an tỉnh

Trả lời:

Thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm (gọi tắt là TT43) đối với Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (sau đây gọi là thanh niên). Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 3 Thông tư TT43 thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức chi phí hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho thanh niên trong quá trình đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tính từ tháng 9/2015 đến đầu tháng 3/2022 tổng số thanh niên được đào tạo nghề 1.439 người với kinh phí hỗ trợ là 17.504 triệu đồng; tỷ lệ có việc làm đạt khoảng trên 98%; ngoài ra thanh niên sau khi tốt nghiệp được tư vấn, giới việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh hoặc tham gia xuất khẩu lao động, bên cạnh đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách cho đối tượng thanh niên được vay vốn giải quyết việc làm hoặc đi tham gia xuất khẩu lao động.

Qua công tác theo dõi, nhận thấy Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương họ có những ưu điểm như: tinh thần kỷ luật cao, thể hình và sức khỏe tốt, lực lượng lao động này rất phù hợp với thị trường lao động ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc,… Nhằm tạo điều kiện cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động), UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, quy định các đối tượng chính sách khác được vay vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo đó, Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nếu tham gia xuất khẩu lao động sẽ được vay vỗn với lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, qua theo dõi, nhận thấy trong thời gian qua số Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tham gia xuất khẩu lao động còn ít.

Trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, việc phát triển việc làm tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, hiện nay xuất khẩu lao động vẫn được xem là “kênh” giải quyết việc làm có hiệu quả, cụ thể: mức thu nhập cao hơn nhiều so với việc làm trong nước; trong quá trình làm việc người lao động học tập được tác phong và kỷ luật làm việc công nghiệp; tiếp cận được khoa học công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ tay nghề; khi trở về Việt Nam sẽ trở thành lực lượng lao động có tay nghề cao góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho địa phương hoặc sử dụng nguồn tích lũy để đầu tư phát triển các dự án, thành lập doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. Vì vậy, trong thời gian tới các ngành, các cấp cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tích cực tham gia xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó các ngành, các cấp cần phải phối hợp thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, nhằm trang bị cho họ một kiến thực nghề phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường từ đó tìm được việc làm bền vững, có thu nhập cao.

III. Các hỏi liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (5 câu hỏi)

Câu 7: Sinh viên mới ra trường được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp không? Nếu được hỗ trợ vay vốn thì đơn vị nào hướng dẫn các thủ tục? Ưu đãi lãi suất vay là bao nhiêu, hay có được tập huấn thêm kinh nghiệm không? Các hình thức hỗ trợ quảng bá sản phẩm và bảo vệ  bản quyền thương hiệu như thế nào vì thanh niên khởi nghiệp thường tập trung vào sản xuất chứ chưa được hỗ trợ đào tạo về các khâu như Marketing và quản lý doanh nghiệp. Trường CĐCN

(Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp).

Trả lời:

Sinh viên mới ra trường được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp không?

Trả lời: Có (theo Điều 18, Điều 19 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm).

Nếu được hỗ trợ vay vốn thì đơn vị nào hướng dẫn các thủ tục?

Tùy vào từng nguồn vốn vay, có thể liên hệ các đơn vị sau để được hướng dẫn:

+ Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, cấp huyện (nguồn vốn hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp).

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ (đối với nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp).

+ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm ([1]).

Ưu đãi lãi suất vay là bao nhiêu, hay có được tập huấn thêm kinh nghiệm không?

- Mức lãi suất ưu đãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm hiện là 7,92%/năm (áp dụng bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo).

- Các cá nhân/tổ chức có nhu cầu khởi nghiệp đều được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, lập dự án kinh doanh, marketing,…do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty CP Vườn ươm doanh nghiệp và các đơn vị liên quan khác tổ chức ([2]).

Các hình thức hỗ trợ quảng bá sản phẩm và bảo vệ bản quyền thương hiệu như thế nào vì thanh niên khởi nghiệp thường tập trung vào sản xuất chứ chưa được hỗ trợ đào tạo về các khâu như Marketing và quản lý doanh nghiệp?

Đối với nội dung liên quan đến các hình thức hỗ trợ quảng bá sản phẩm và bảo vệ bản quyền thương hiệu: Đề nghị Ban Tổ chức liên hệ với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hỗ trợ quảng bá sản phẩm), Sở Khoa học và Công nghệ (bảo vệ bản quyền thương hiệu) để được trả lời.

Câu 8: Hiện nay thanh niên đang hào hứng với khởi nghiệp nhưng kiến thức trang bị về vấn đề khởi nghiệp và hiểu đúng về khởi nghiệp của thanh niên còn thấp, vậy rất mong được trả lời như thế nào là khởi nghiệp đúng, không chạy theo phong trào? Krông Bông

Trả lời:

- Hiểu đúng về khởi nghiệp: Khởi nghiệp, hay hiểu đơn giản là khởi sự kinh doanh là việc triển khai thực hiện, phát triển ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh có tính khả thi cao và có khả năng tăng trưởng.

- Để khởi nghiệp thành công, tránh hình thức, chạy theo phong trào: Các cá nhân/tổ chức cần được trang bị đầy đủ kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, các kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp, lập phương án kinh doanh có tính khả thi,…

Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đều tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn trang bị kiến thức cơ bản cho các cá nhân/tổ chức khởi nghiệp hay đang mong muốn khởi nghiệp. Sở sẽ cùng với các đơn vị liên quan thông tin về các khóa đào tạo, tập huấn này để các tổ chức Đoàn biết và đăng ký cho thanh niên tham gia. 

Bên cạnh đó, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai miễn phí tham gia chương trình đào tạo các kỹ nâng cần thiết về khởi nghiệp, kỹ năng quản trị, xây dựng chiến lược kinh doanh thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Các bạn thanh niên có nhu cầu có thể tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp (business.gov.vn) hoặc trực tiếp liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được thông tin về chương trình.

Câu 9: Ngoài các ngành nghề truyền thống hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt có thể tư vấn cho thanh niên các mô hình chuyển đổi số kinh doanh chiến lược theo hệ thống online bằng các mặt hàng phổ thông, có tính cạnh tranh cao. TP. Buôn Ma Thuột

(Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp).

Trả lời:

(1) Sở Kế hoạch và Đấu tư trả lời

Hiện nay, Tỉnh đang triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi mô hình từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trên các sàn TMĐT phổ biến, gồm có: tập huấn nâng cao kỹ năng kinh doanh trên các sàn TMĐT, hỗ trợ số hóa sản phẩm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, cập nhật thông tin truy xuất nguồn gốc,… ([3]).

Các chương trình này do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương chủ trì thực hiện. Trong quá trình triển khai, Sở KHĐT sẽ phối hợp thông tin đến các đoàn viên thanh niên (thông qua Tỉnh đoàn) để biết và đăng ký tham gia.

(2) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp trả lời

Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, nhu cầu, tâm lý, thói quen của người dùng và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số đến đời sống xã hội và mọi ngành nghề hiện nay.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp có thể hiểu là quá trình thay đổi mô hình cũ, mô hình truyền thống sang dạng doanh nghiệp số, dựa trên những ứng dụng công nghệ mới, như: Big data, IoT, điện toán đám mây… nhằm thay đổi phương thức điều hành, quy trình làm việc và văn hóa lao động trong doanh nghiệp. Mục đích mà các doanh nghiệp chuyển đổi số thường hướng tới bao gồm: Tăng tốc độ thị trường, tăng vị trí cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất lao động, mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng.

“Đừng nghĩ chuyển đổi số là cái gì to tát. Chỉ đơn giản lập một website, một fanpage để bán hàng online tức là bạn đã bắt đầu chuyển đổi số rồi đấy. Mở các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử sẵn có trong nước hay quốc tế và quan trọng là tập trung nỗ lực để chăm sóc và tăng tương tác để lôi kéo khách hàng đến với mình chứ không chỉ mở ra rồi để đó ngồi đợi khách hàng đến. Nếu tỷ trọng khách mua hàng tại cửa hàng trực tiếp thấp hơn nhiều so với tỷ trọng khách mua trực tuyến thì mạnh dạn thu hẹp mặt bằng hoặc chuyển vị trí vào trong hẻm để cắt giảm chi phí và dùng khoản chi phí tiết kiệm được để đầu tư cho marketing online hoặc thuê nhân sự lành nghề chăm sóc các gian hàng trực tuyến, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn nhiều”,

Mô hình kinh doanh online được xem là yếu tố quan trọng mang lại sự thành công và thu nhập ổn định cho những người làm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trước khi thực hiện được việc quản lý và lên kế hoạch rõ ràng, chúng ta cần lựa chọn một mô hình kinh doanh phù hợp với mặt hàng mình đang bán.

Kinh doanh online đang là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp trong thời đại số. Giao dịch đơn giản, dễ dàng, mua hàng mọi lúc mọi nơi và tiết kiệm chi phí mặt bằng... là những ưu điểm tuyệt vời của loại hình kinh doanh này. Hiện có rất nhiều các hình thức kinh doanh online đang thịnh hành và phát triển, Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu một vài mô hình kinh doanh online phổ biến hiện nay:

1. Kinh doanh thông qua email

Bán hàng qua email (Email Markteing) là một trong các hình thức kinh doanh online rất phát triển hiện nay. Phương thức kinh doanh này cần chú trọng sự tương tác qua email nên cần có sự đầu tư tìm hiểu tâm lý khách hàng để gửi email theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, loại hình kinh doanh này cũng yêu cầu khá cao về nội dung email gửi đến cho khách hàng.

Nội dung khi gửi Email Marketing đầy đủ, thu hút, và không quảng cáo quá đà là những điều cơ bản doanh nghiệp cần lưu ý. Và để hỗ trợ cho việc gửi nhiều email cùng lúc và theo dõi, tìm hiểu thêm về hành vi của khách hàng, doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba như Aweber, Getrespones, Mail chimp...

2. Bán hàng online trên zalo

Bán hàng trên zalo cũng là một trong các hình thức kinh doanh online đang có xu hướng phát triển hiện nay. Bạn có thể lựa chọn bán hàng trên profile cá nhân hoặc bán hàng tại Zalo OA.

- Bán hàng trên profile cá nhân: Với phương pháp này, người bán cần đăng ký và xây dựng cùng lúc nhiều tài khoản zalo để đáp ứng nhu cầu tiếp cận khách hàng. Phí dịch vụ cho hình thức bán hàng này là 0, thích hợp với những người mới bắt đầu kinh doanh trên mạng. Tuy nhiên, nếu có dự định kinh doanh lâu dài thì nó không phù hợp do sự hạn chế về data.

- Bán hàng trên Zalo OA: Hiện zalo đã mở thêm tính năng zalo OA hỗ trợ tiếp thị sản phẩm, xây dựng data của khách hàng, và một vài tiện ích khác. Việc bán hàng online sẽ trở nên thuận tiện hơn nhiều với tính năng này.

3. Kinh doanh trên thương mại điện tử

Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử là hình thức kinh doanh online phổ thông, thường thấy nhất của các doanh nghiệp. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trả một khoản phí hàng tháng nhất định, mở một cửa hàng trên sàn, chau chuốt về mặt hình ảnh cũng như chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các đối thủ khác.

4. Bán hàng trên Youtube

Bán hàng trên Youtube cũng là một trong số các hình thức kinh doanh online chúng ta nên tìm hiểu. Tuy khá mới mẻ song nó sở hữu rất nhiều ưu điểm mà các phương thức bán hàng khác không có được.

Đơn giản, chi phí thấp, tiếp cận khách hàng nhanh chóng... là những điểm cộng của hình thức bán hàng này. Tuy vậy, nó yêu cầu người bán cần có sự tự tin và khả năng xây dựng video tốt bởi video đem đến cho khách hàng cái nhìn trực quan về sản phẩm.

5. Kinh doanh online trên Facebook

Hình thức kinh doanh online này không hề xa lạ với bất cứ ai trong chúng ta. Người bán có thể kinh doanh trên trang facebook cá nhân của mình khi mới bắt đầu, chưa đủ vốn và sau đó xây dựng fanpage khi có nhu cầu chạy quảng cáo.

Tuy vậy, điểm yếu của hình thức kinh doanh này là có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Để đảm bảo lợi nhuận thu vào, người bán cần liên tục xây dựng nội dung, cập nhật hình ảnh, xây dựng các chiến dịch quảng cáo,...

6. Kinh doanh bằng SEO

Trong các hình thức kinh doanh online hiện nay thì bán hàng bằng SEO là lựa chọn được rất nhiều người sử dụng. Ưu điểm của hình thức này là miễn phí dịch vụ và có thể tiếp cận với nhiều khách hàng. Tuy nhiên, nó khó triển khai hơn các biện pháp kinh doanh qua mạng khác bởi người bán cần có kiến thức về SEO.

SEO web không đơn giản như đăng bài lên facebook để bán hàng mà yêu cầu rất nhiều thao tác và đòi hỏi kiến thức chuyên môn.

Bán hàng online bằng SEO luôn đi kèm với sự phát triển của một website và bản thân việc tối ưu hóa (SEO) không phải một việc đơn giản. Bên cạnh nội dung (content), code web cũng ảnh hưởng khá nhiều đến SEO. Vì vậy, hãy cân nhắc đến việc thiết kế một website có hỗ trợ SEO.

7. Kinh doanh bằng Google Adwords

Sử dụng Google Adword là phương thức bán hàng không thể không kể đến khi nói về các hình thức kinh doanh online. Nó có thể mang đến cho người bán một lượng khách hàng rất cao song cũng đòi hỏi chủ doanh nghiệp cần biết cách sử dụng Google Adword.

Với hình thức kinh doanh này, doanh nghiệp cần mua quảng cáo trên Google. Phí quảng cáo sẽ tăng theo số lượt nhấp chuột của người dùng mạng nên nếu không có kế hoạch bán hàng hợp lý, số tiền quảng cáo sẽ nhanh chóng vượt xa lợi nhuận kiếm được. Đương nhiên, nếu sử dụng công cụ này hợp lý, nó cũng sẽ mang đến một lượng lớn khách hàng.

Câu 10: Sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại Đắk Lắk nhưng hộ khẩu ngoại tỉnh sau khi ra trường có mong muốn lập nghiệp tại Đắk Lắk thì có được nhận các chính sách hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk hay không? Trường CĐCN

Trả lời:

Có. Các chính sách hỗ trợ của tỉnh không phân biệt đối tượng có hộ khẩu trong tỉnh hay ngoài tỉnh. Các DNNVV, DN khởi nghiệp, cá nhân, tổ chức khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh được bình đẳng trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ này.

Câu 11: Hiện nay, các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thường chỉ sôi nổi vào khoảng thời gian đầu, sau một thời gian thì ít được quan tâm đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh, trong khi một doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tồn tại trên thị trường thì cần ít nhất từ 3-5 năm tồn tại ổn định. Vậy tỉnh mình đã có một đề án hỗ trợ, quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý có phương án giúp đỡ hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ hay chưa? Đặc biệt là các huyện? Trường CĐCN

Trả lời:

- Nhận định này của Trường CĐCN là không chính xác.

Trong giai đoạn đầu (2018-2020), KH của tỉnh là tập trung vào công tác truyền thông, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cơ bản cho các doanh nghiệp/dự án/cá nhân khởi nghiệp.

Với giai đoạn tiếp theo, Tỉnh xác định cần phải đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho Hệ sinh thái khởi nghiệp, các hoạt động đi vào chiều sâu, tập trung hỗ trợ phát triển các ý tưởng/dự án khởi nghiệp ([4]).

- Về việc ban hành chương trình, đề án hỗ trợ đối với DNNVV: UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ([5]); Đề án Hỗ trợ và phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 ([6]). Trong đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp, nội dung hỗ trợ trọng tâm của tỉnh dành cho đối tượng là DNNVV trong giai đoạn 2021-2025 và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai từng nội dung hỗ trợ cho DNNVV theo quy định.

Như vậy, không phải Tỉnh không tiếp tục quan tâm hỗ trợ các DN/dự án khởi nghiệp. Các hoạt động, chương trình hỗ trợ DNNVV, các DN khởi nghiệp luôn được UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua và những năm tiếp theo.

IV. Các hỏi liên quan đến Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (2 câu hỏi)

Câu 12: Hiện nay trên địa bàn nhiều thanh niên bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, do bố mẹ đã tiếp cận nguồn vốn vay NHCS nên việc chăm lo hỗ trợ thanh niên yếu thế tại địa phương gặp khó khăn. Xin hỏi có giải pháp nào để hỗ trợ thanh niên khuyết tật có thể tiếp cận nguồn vốn để kinh doanh nhỏ lẻ kiếm thêm thu nhập. Buôn Đôn

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 06/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng là người khuyết tật được vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ nếu có nhu cầu và phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

Điều kiện cho vay

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

+ Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Mức cho vay: Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

 Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

 Lãi suất cho vay:  bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm). Đối với Người khuyết tật được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay

Người khuyết tật có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm liên hệ với các Tổ TK&VV tại nơi cư trú, chính quyền địa phương để được hỗ trợ tư vấn về các thủ tục và quy trình vay vốn theo quy định.

Câu 13: Tỉnh đã có những kế hoạch và phương án tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục vay vốn ưu đãi cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp chưa? Nếu có thì như thế nào? Những chính sách, hỗ trợ từ phía lãnh đạo địa phương và ngân hàng cho thanh niên khởi nghiệp. Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp

Trả lời:

Thực hiện Điều 5 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội (04 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận “về tổ chức thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

Thời gian qua chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ Hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, tạo việc làm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 nên số lượng người dân Đắk Lắk từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương nhiều, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị liên quan rà soát, nắm bắt nhu cầu, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

    Ngày 30/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ với nguồn vốn 10.000 tỷ đồng, (trong đó năm 2022 khoảng 7.000 tỷ đồng). Hy vọng khi triển khai thực hiện chương trình nãy sẽ tạo thêm việc làm cho nhiều lao động tại tỉnh nhà (trong đó có nhiều đối tượng là đoàn viên, thanh niên).

IV. Các hỏi liên quan đến Ban Dân tộc (1 câu hỏi)

Câu 14: Hiện nay, việc hỗ trợ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập, bên cạnh đó thanh niên tại vùng nông thôn gặp khá nhiều khó khăn về kinh tế cũng như tâm lý khi chuyển đổi từ làm nông nghiệp truyền thống sang áp dụng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Kính mong Lãnh đạo UBND tỉnh có những chính sách thích hợp để các bạn đoàn viên thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Ban Phong trào

Trả lời:

Giai đoạn 2021-2025, nhằm triển khai Chương trình công tác thanh niên gắn với công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở nguồn lực thực hiện Nội dung số 03, Tiểu dự án 2, Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tiểu dự án 3, Dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tiểu dự án 4, Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn sẽ phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung vào việc tạo điều kiện cho thanh niên dân tộc thiểu số tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các câu lạc bộ trang trại trẻ, doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã thanh niên... ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường vận động, tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với thanh niên dân tộc thiểu số, trọng tâm là vận động thanh niên tham gia làm nòng cốt trong phong trào thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, vùng dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù; xây dựng mô hình vận động, tuyên truyền nhằm giảm thiểu và từng bước chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong thanh niên dân tộc thiểu số.

Triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại các xã đặc biệt khó khăn; song song với việc triển khai nhiều nhiệm vụ để phấn đấu giúp 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú...

Triển khai tổ chức tập huấn, định hướng, khuyến khích, động viên và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp tại địa phương gắn với nông nghiệp, lâm nghiệp, phát huy văn hóa bản địa, du lịch; tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp dành cho thanh niên dân tộc thiểu số; thí điểm xây dựng một số mô hình thanh niên khởi nghiệp; phát triển giáo dục nghề nghiệp việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Tổ chức hội chợ, thu hút đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên; triển khai vận hành thí điểm các dự án trung tâm kết nối giao thương, hoạt động thương mại, du lịch, quảng bá sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết nối các doanh nhân trẻ là người dân tộc thiểu số và hỗ trợ doanh nhân trẻ gắn với các hoạt động chuyển đổi số, truyền thông, thiết kế nhãn hàng sản phẩm...

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với các nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, các tấm gương thanh niên khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Với những nội dung trên, kỳ vọng tâm lý của thanh niên dân tộc thiểu số không còn e ngại chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất khoa học kỹ thuật hiện đại, bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 sẽ mang lại sự thụ hưởng và cơ hội, lợi ích nhiều hơn, trực tiếp hơn, công bằng hơn cho thanh niên dân tộc thiểu số.

V. Các hỏi liên quan đến Sở Khoa học và Công nghệ (1 câu hỏi)

Câu 15: Mong muốn được tổ chức tập huấn, hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu; định hướng, triển khai một số mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế tại địa phương được không? Ea Súp

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp).

Trả lời:

(1) Sở Khoa học và Công nghệ trả lời

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và hướng dẫn đăng ký bảo hộ và bảo vệ nhãn hiệu nói riêng với nhiều hình thức khác nhau, như tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu riêng trong nhãn hiệu chứng nhận Gà thịt Ea Kar tại huyện Ea Kar, nhãn hiệu chứng nhận Gạo Krông Ana tại huyện Krông Ana, nhãn hiệu Tinh dầu sả Java Ea Tir tại huyện Ea H’leo,… hướng dẫn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân tại trụ sở của Sở Khoa học và Công nghệ,… Vì vậy, đối với các nhu cầu phát sinh đơn lẻ, đề nghị các bạn thanh niên có thể liên hệ trực tiếp với Sở Khoa học và Công nghệ để được tư vấn, hướng dẫn đối với từng hồ sơ. Còn đối với việc tổ chức Hội nghị tập huấn tại huyện Ea Súp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ nghiên cứu phối hợp với huyện Ea Súp để tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu.

Cụ thể trong 03 năm gần đây Sở Khoa học và Công nghệ mỗi năm tổ chức hướng dẫn trực tiếp 30-40 tổ chức cá nhân về bảo hộ và bảo vệ nhãn hiệu; tổ chức được 3 lớp trên địa bàn tỉnh kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ.

(2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp trả lời

  1. Đối với Lĩnh vực chăn nuôi và Thú y:

           - Về tiềm năng: Huyện Ea Súp có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi chăn nuôi gia súc như: trâu, bò, lợn … do có diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp lớn, nguồn phụ phẩm từ nông nghiệp có thể sử dụng cho chăn nuôi tương đối dồi dào.

- Về mong muốn triển khai một số mô hình: Để việc xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả cho đối tượng là thanh niên, cần nghiên cứu, thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Đoàn viên thanh niên cần xác định đối tượng vật nuôi có điều kiện thuận lợi để sản xuất dựa trên điều kiện thực tế của địa phương, gia đình.

+ Ưu tiên, khuyến khích đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia hợp tác, liên kết để thành lập, xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã chăn nuôi.

+ Đối với việc học tập, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi: đề xuất hỗ trợ, hướng dẫn từ Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hội Nông dân, Trung tâm đào tạo nghề tại địa phương.

- Đăng ký tham gia mô hình: để tham gia các mô hình, đoàn viên thanh niên có thể đăng ký tham gia các dự án, chương trình hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp do huyện Ea Súp, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai hàng năm hoặc  đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở… để nhận được sự hỗ trợ một phần về kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Đối với Lĩnh vực Kiểm lâm: Theo điều 60 của Luật Lâm nghiệp quy định:

- Được trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng không làm suy giảm chất lượng rừng.

- Được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp, không làm thoái hóa, ô nhiễm đất; không chuyển mục đích sử dụng rừng.

Như vậy, nếu thanh niên huyện Ea Súp mong muốn triển khai một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp là phù hợp với quy định. Để thực hiện, đề nghị huyện Đoàn Ea Súp phối hợp với cơ quan chức năng của huyện Ea Súp (phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường,…) tổ chức rà soát quỹ đất lâm nghiệp trên địa bàn, lập kế hoạch để bố trí sử dụng mô hình cho đoàn thanh niên thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

c) Đối với Lĩnh vực Thủy sản:

- Về tiềm năng: Đối với huyện Ea Súp diện tích mặt nước lớn (hồ Ea Súp hạ và Ea Súp thượng) thuận lợi để phát triển nuôi cá hồ chứa và nuôi cá lồng bè với nhiều đối tượng: cá truyền thống (trắm, trôi, mè, chép..); các loài có giá trị kinh tế: cá diêu hồng, rô phi đơn tính, cá lăng…., ngoài ra có thể nuôi một số đối tượng thủy đặc sản: Ốc nhồi, cua đồng, cá rô đầu vuông….

- Về mong muốn triển khai một số mô hình:

+ Đoàn viên thanh niên cần nghiên cứu xác định đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện tại địa phương: diện tích ao hồ, nguồn thức ăn tự nhiên, điều kiện kinh tế, nhu cầu thị trường… để lựa chọn phù hợp.

+ Khuyến khích các đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, các chương trình tham quan học tập mô hình nuôi trồng thủy sản mới để áp dụng tại địa phương.

+ Ưu tiên, khuyến khích đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia hợp tác, liên kết để thành lập, xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc hợp tác xã nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi và trồng trọt, xây dựng quy trình sản xuất đồng bộ nhằm tạo ra lượng sản phẩm có chất lượng, tìm kiếm thị trường ổn định…

d) Đối với Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Về lĩnh vực Trồng trọt và BVTV ủng hộ việc Đoàn thanh niên huyện Ea Súp xây dựng mô hình trình diễn. Tuy nhiên, năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT không trực tiếp xây dựng mô hình tại huyện Ea Súp, mà chỉ phối hợp với huyện triển khai một số chương trình liên quan đến lĩnh vực Trồng trọt và BVTV, để việc xây dựng mô hình liên quan đến lĩnh vực Trồng trọt và BVTV đạt hiệu quả.

- Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận đề xuất của Đoàn thanh niên huyện, trong thời gian đến, trong quá trình triển khai nhiệm vụ hàng năm hoặc các Chương trình dự án nông nghiệp khác, Sở sẽ ưu tiên, xem xét lồng ghép để triển khai trên địa bàn huyện và ưu tiên cho đối tượng là đoàn viên thanh niên.

- Tuy nhiên, để các mô hình triển khai hiệu quả, đề nghị huyện Đoàn làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trạm Khuyến nông huyện xây dựng kế hoạch, lựa chọn cây trồng phù hợp để xây dựng mô hình kết hợp với đào tạo tập huấn, hội thảo đầu bờ đạt hiệu quả kinh tế và nhân rộng vào sản xuất.

e) Đối với Lĩnh vực Khuyến nông:

Hàng năm đều có chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để triển khai các chương trình khuyến nông cho đối tượng thanh niên; vì vậy, đề nghị huyện đoàn Ea Súp phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và Trạm Khuyến nông huyện Ea Súp để triển khai một số hoạt động khuyến nông cho thanh niên phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

VI. Các hỏi liên quan đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 câu hỏi)

Câu 16: Làm sao để phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập nhưng không làm mất đi các giá trị văn hóa mà còn góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sự tham  gia của thanh niên trong các hoạt động này? Xin hỏi lãnh đạo tỉnh và ngành văn hóa đã có định hướng nào để hỗ trợ và phát huy thanh niên trong lĩnh vực này? Ban Tổ chức

Trả lời:

Trong thời gian qua, các loại hình du lịch, nhất là du lịch di sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Song, du lịch di sản cũng gây không ít tác động tiêu cực đến việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch là một trong những vấn đề đang được Đảng và nhà nước quan tâm hiện nay.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện có 49 dân tộc anh em chung sống tạo cho nơi đây có một nền văn hóa vô cùng đa dạng và phong phú. Văn hóa truyền thống Đắk Lắk cực kỳ phong phú, hấp dẫn khách du lịch, nhất là các nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ… Ngoài ra, tại mảnh đất này còn lưu giữ được những ngành nghề truyền thống như điêu khắc, tạc tượng nhà mồ, dệt thổ cẩm; bảo tồn được các sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Lễ hội mừng vụ mùa được tổ chức cuối tháng 12 hàng năm, Hội voi thường được tổ chức vào những ngày lễ lớn. Lễ hội Cồng Chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 41 di tích đã được xếp hạng, gồm: 02 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia, 22 di tích cấp tỉnh và 30 di tích tiềm năng. Đây vừa là tài sản văn hóa vô giá của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và vùng Tây Nguyên, vừa là một lợi thế trong phát triển du lịch của địa phương.

Tuy nhiên, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, của văn hóa và lối sống hiện đại nên các lễ hội truyền thống, không gian văn hóa cồng chiêng, không gian nhà dài, không gian bến nước, không gian nương rẫy, không gian rừng của đồng bào các dân tộc thiểu số đang thay đổi nhanh chóng, có nguy cơ mất dần. Sự phát triển của các loại hình văn hóa hiện đại, truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa truyền thống. Ngày càng có nhiều thanh, thiếu niên không quan tâm đến văn hóa truyền thống...

Để tiếp tục phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập nhưng không làm mất đi các giá trị văn hóa mà còn góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động, phát huy tốt mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa và du lịch, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành những nghị quyết, đề án, kế hoạch để triển khai giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch.

Về định hướng của ngành Văn hóa để hỗ trợ và phát huy thanh niên trong lĩnh vực này trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò của thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay phải thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa trong xã hội, trọng tâm là thanh niên. Đa dạng hóa công tác truyền bá văn hóa, phổ biến sâu rộng các giá trị văn hóa truyền thống như thông qua các kỳ sinh hoạt đoàn, đội, hội, các hoạt động về nguồn, tham quan các Di tích lịch sử của tỉnh và Bảo tàng Đắk Lắk, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, dã ngoại... ; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cho thanh niên, đổi mới việc tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, giao lưu gặp gỡ với các chứng nhân lịch sử, kể chuyện hoặc đối thoại với thanh niên; lôi cuốn thanh niên tham gia sưu tầm, ghi chép lịch sử địa phương, đơn vị, lịch sử đảng, đoàn thể ở địa phương đơn vị, sự nghiệp và cống hiến những nhân vật lịch sử, các vị Anh hùng,... để thanh niên có điều kiện giao lưu, học hỏi các thế hệ cha anh, góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch của tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục và vận động thanh thiếu niên các dân tộc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc mình, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thành lập và nhân rộng các câu lạc bộ đàn hát dân ca, dệt thổ cẩm, các đội chiêng trẻ... tạo điều kiện cho thanh niên sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu về các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc; khôi phục và nâng cao giá trị các lễ hội đặc sắc; hỗ trợ mở lớp bồi duỡng về dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, lớp truyền dạy đánh chiêng trẻ... Đặc biệt đưa vào trong các trường học trên địa bàn tỉnh những nội dung, hoạt động để khơi dậy bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương, xây dựng cho các em ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản truyền thống. Qua đó, góp phần khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên tình yêu quê hương, đất nước; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

3. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các nhiệm vụ, hành động cụ thể, thiết thực. Đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn, đẩy mạnh các phong trào thanh niên, chú trọng phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa. Cụ thể hóa việc phát huy vai trò của thanh niên đối với xây dựng văn hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực là xây dựng, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư và địa phương. Với thế mạnh thích tìm tòi, khám phá, để khẳng định mình từ những việc làm cụ thể, tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò của mình trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

4. Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về văn hóa đối với thế hệ trẻ. Chủ động theo dõi và kịp thời nắm bắt, uốn nắn và xử lý các biểu hiện lệch lạc trong việc tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa. Có các biện pháp, cách thức đấu tranh kiên quyết với các hiện tượng phản cảm văn hóa, những hủ tục lạc hậu không còn phù hợp văn hóa truyền thống. Nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

5. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh niên. Môi trường văn hóa có vai trò quan trọng to lớn, trực tiếp nuôi dưỡng, phát triển những giá trị của thanh niên trong thời kỳ mới, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tình cảm cách mạng, xây dựng nhân cách con người mới vừa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, vừa phát huy bản chất truyền thống, góp phần giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế.

VII. Các hỏi liên quan đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2 câu hỏi)

Câu 17: Hiện nay nhiều thanh niên mong muốn được tỉnh tạo điều kiện cho thanh niên được tham gia nhiều hơn vào chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã, phường 1 sản phẩm (OCOP)…Vậy trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và các ngành có định hướng gì cho mong muốn này của Thanh niên? Ban Tổ chức

Trả lời:

Hơn 10 năm qua, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ của tỉnh, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia. Thông qua phong trào, nhận thức của đa số đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã thay đổi tích cực, từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Phong trào đã cổ vũ, động viên, hướng dẫn thanh niên thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất đã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho thanh niên. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của phần lớn thanh niên và cư dân nông thôn được nâng cao. Vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn được phát huy và nâng lên về chất…

Trong thời gian đến, để tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo tỉnh và các ngành có định hướng cụ thể:

- Thứ nhất: chỉ đạo các tổ chức đoàn tập trung tuyên truyền các cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo tiền đề cho thanh niên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tuyên truyền, vận động mỗi đoàn viên, thanh niên có trách nhiệm đóng góp vật chất, công sức xây dựng các công trình hạ tầng, công cộng của thôn, xã.

- Thứ hai: Cùng với đó, phát huy vai trò thanh niên tham gia xây dựng đường giao thông thôn, xóm; cầu nông thôn; nhà văn hóa thôn bản; thắp sáng đường giao thông nông thôn. Đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung thanh niên xây dựng những tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Thứ ba: Chỉ đạo, tạo điều kiện để thanh niên tham gia nhiều hơn xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn thôn, xã, tập trung vào xây dựng “Tuyến đường hoa - cây xanh”, vận động nhân dân bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, xây dựng mô hình “Giữ sạch đồng quê”; xây dựng đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.

- Thứ tư: Cùng với đó, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm số lượng hộ nghèo do thanh niên làm chủ. Nâng cao số lượng và chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên; hỗ trợ thanh niên tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ thanh niên xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;  hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì, sản phẩm.

Câu 18: Thực tế thời gian qua, một số tổ hợp tác, hợp tác xã ra đời và hoạt động chưa hiệu quả, mang tính hình thức, đầu ra của sản phẩm không ổn định, chưa có sự quản lý chặt chẽ của đơn vị chủ quản, Ban chủ nhiệm hoạt động không hiệu quả, các thành viên thiếu sự thống nhất chung. Xin hỏi quý Lãnh đạo trong thời gian sắp tới, có những giải pháp nào để các tổ hợp tác, hợp tác xã thực sự hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho các thành viên? Ban Phong trào

(Ban Chủ nhiệm Liên minh Hội xã phối hợp).

Trả lời:

Các giải pháp pháp thực hiện để các tổ hợp tác, hợp tác xã thực sự hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho các thành viên:

- Một là: Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; trong đó, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải được thể hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm... trong việc thực hiện các nội dung công việc; đặc biệt tránh hình thức, chung chung, không có chương trình, kế hoạch nội dung thực hiện cụ thể.

- Hai là: Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với những chính sách đã ban hành, nhưng quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc, bất cập không phù hợp với hoạt động và trình độ phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong hiện tại. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, cụ thể hóa các Chương trình hỗ trợ Phát triển hợp tác xã của Trung ương bằng các chính sách ở địa phương để thực hiện hỗ trợ HTX.

- Ba là: Tăng cường bố trí nguồn lực để tập trung triển khai các chính sách về hỗ trợ Hợp tác xã như chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp tham gia hợp tác với doanh nghiệp trong việc liên kết sản xuất, gắn với đầu ra sản phẩm nông sản; hỗ trợ Hợp tác xã tham gia sản phẩm OCOP; chính sách về hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chính sách hỗ trợ lao động trẻ đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các Hợp tác xã; hỗ trợ các HTX nông nghiệp trong việc giao đất, cho thuê đất để có mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng. Giải quyết được bài toán đất đai hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp là việc làm rất cần thiết, thiết thực để giúp các HTX có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh và  thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

VIII. Các hỏi liên quan đến Sở Công thương (1 câu hỏi)

Câu hỏi 19: Hiện tại em đã làm hồ sơ vay vốn khởi nghiệp cho thanh niên và đang thực hiện mô hình kinh tế tại nhà. Tuy nhiên đầu ra cho sản phẩm khá bấp bênh, không ổn định và phụ thuộc nhiều vào thương lái. Vậy tỉnh mình có hình thức hay hiệp hội hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp

Trả lời:

Trong những năm qua, Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: cà phê, hồ tiêu, ca cao, mật ong và các loại nông sản trái cây như sầu riêng, bơ …thông qua các chương trình kết nối cung cầu, kết nối giao thương, các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; Tổ chức kết nối cung cầu giữa người thu mua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với các nhà bán buôn, bán lẻ, các hệ thống phân phối (siêu thị, trung tâm thương mại); Hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm sản xuất trong tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước nhằm xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Khi thanh niên mới bắt đầu sản xuất kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều thách thức như: chưa có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, thiếu vốn, công nghệ, thiếu hiểu biết về pháp luật liên quan đến kinh doanh, thiếu kinh nghiệm tiếp thị sản phầm chưa có đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định. Do đó, để thực hiện mô hình kinh tế có hiệu quả, trước tiên bạn phải tìm hiểu kỹ thị trường, việc hiểu rõ thị trường sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng thể về quy mô, thị phần, những gì người tiêu dùng cần, từ đó có chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực của mình. Theo Kế hoạch trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tăng cường tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương, tham gia các hội chợ triển lãm thương mại nhằm quảng bá các sản phẩm chủ lực, tiềm năng thương mại của tỉnh. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ, mở rộng thị trường qua đó tăng giá trị thương mại của các doanh nghiệp trong tỉnh. Sở Công Thương sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được tham gia. Trước mắt Sở sẽ tư vấn để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm về bao bì nhãn mác, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà phân phối. Xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công về dây chuyền sản xuất để nâng cao gía trị sản phẩm. Và trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, Sở Công Thương sẽ đổi mới các hình thức xúc tiến thương mại tại chỗ; hỗ trợ doanh nghiệp, HTX kết nối giao thương bằng hình thức trực tuyến; tổ chức các điểm bán hàng lưu động, hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử... giúp doanh nghiệp, người dân tiêu thụ sản phẩm.

IX. Câu hỏi liên quan ngoài nội dung đối thoại (1 câu hỏi)

Câu hỏi 20: Hiện nay, tỉnh đã đưa ra quy định cấm cưỡi voi. Tuy nhiên, tại địa phương, phát triển du lịch chủ yếu là gắn với cưỡi voi, qua đó giúp người dân có thêm thu nhập. Đề xuất thay vì việc cấm cưỡi voi nên thành lập ban ngành chuyên trách về quy hoạch, tập trung voi về những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhằm phát triển mô hình du lịch check in, tắm voi, cho voi ăn (voi thân thiện); đồng thời tạo điều kiện để duy trì, bảo tồn nòi giống voi.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời trực tiếp tại Chương trình).

 

[1] Đối với nguồn vốn này, có thể liên hệ thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh.

Ngoài ra, để hỗ trợ cho các DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM, Tỉnh đã thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV của tỉnh (với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng). Hiện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh được giao ủy thác quản lý Quỹ này. Các DNNVV có nhu cầu được bảo lãnh vay vốn từ NHTM có thể liên hệ trực tiếp Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (13 Quang Trung, Tp. BMT) để được hướng dẫn, hỗ trợ. Các DNNVV khởi nghiệp của tỉnh còn có thể gọi vốn, kêu gọi đầu tư tại Quỹ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk (do Công ty CP Vườn ươm doanh nghiệp quản lý).

[2] Các bạn sinh viên có thể theo dõi Cổng thông tin khởi nghiệp (khoinghiep.daklak.gov.vn) hoặc trên Trang thông tin của các Sở, ngành, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin và đăng ký tham gia khóa đào tạo, nâng cao kiến thức đối với các lĩnh vực liên quan.

[3] Tại các Kế hoạch: số 8820/KH-UBND ngày 29/9/2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025; số 65/KH-UBND ngày 18/3/2022 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2022;

[4] Theo Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh v/v hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021-2025.

[5] Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh.

[6] Quyết định số 1839/QĐ-UBND, ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh.

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 5001

Luợt truy cậpp: 7170826

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk