45 NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐẮK LẮK (15/11/1969 - 15/11/2014)

Cách đây 45 năm, giữa thời kỳ thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân dốc sức đập tan chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk (tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, đánh dấu sự ra đời và bước trưởng thành vượt bậc của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh. Qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk luôn hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng đề cương tuyên truyền về quá trình ra đời của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk và chặng đường xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk.

Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng. Từ các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; đến thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong các thành quả của dân tộc đều có dấu ấn của tầng lớp thanh niên.

Cùng với thanh niên cả nước, lớp lớp thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nối tiếp nhau chiến đấu và hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và hăng say lao động sáng tạo, xây dựng quê hương trong hòa bình, một lòng một dạ vì sự nghiệp cách mạng, nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Dưới ngọn cờ và ánh sáng soi đường của Đảng, lớp lớp thế hệ thanh niên đã được tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục, định hướng và tạo môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hòa chung dòng chảy trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng của Đảng đối với cả nước và miền Nam, phong trào đấu tranh của thanh niên các dân tộc trong tỉnh đã hình thành và phát triển rất sớm. Đặc biệt, sự kiện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào 20/12/1960 đã kịp thời xây dựng, định hướng phong trào đấu tranh của toàn thể nhân dân miền Nam, xây dựng và phát triển các đoàn thể của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, trong đó có Hội Thanh niên Giải phóng hoạt động trong các vùng căn cứ kháng chiến, trong vùng địch với những tổ chức thanh niên bí mật. Do những điều kiện lịch sử cụ thể của địa phương, đến cuối những năm 60 của thế kỷ 20, hệ thống tổ chức cấp tỉnh để lãnh đạo phong trào cách mạng rộng rãi trong thanh niên mới chính thức được thành lập vào ngày 15/11/1969 và lấy tên Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk, Hội thanh niên giải phóng tỉnh Đắk Lắk (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk). Sau sự kiện Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk ra đời, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Khu Đoàn Khu V và Tỉnh ủy Đắk Lắk, lần lượt các tổ chức cơ sở Đoàn đã hình thành trong lực lượng vũ trang, tại các vùng giải phóng, vùng căn cứ kháng chiến, đánh dấu bước trưởng thành mới trong nhiệm vụ tập hợp, giáo dục, rèn luyện ý chí cách mạng cho thanh niên, động viên, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần xung phong, tinh thần hy sinh vì sự nghiệp giải phóng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

*. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk):

Ngay từ thời kỳ vận động cách mạng trước năm 1945, một bộ phận thanh niên trong tỉnh đã sớm giác ngộ, tiếp thu ánh sáng của Đảng, trở thành cán bộ, đảng viên, tự vệ vũ trang và hội viên các đoàn thể Việt Minh, tham gia các phong trào quần chúng, đóng vai trò quan trọng trong việc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945. Nối tiếp truyền thống đó, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và hơn 20 năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thanh niên các dân tộc trong tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong trong phong trào đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang, thi đua sản xuất, xây dựng và bảo vệ vùng căn cứ kháng chiến, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc lập nên những chiến công vang dội. Đó cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk ra đời.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Đắk Lắk là chiến trường địch hậu hết sức gian khổ và ác liệt, hàng nghìn thanh niên các dân tộc với bản chất yêu nước, nhiệt tình cách mạng, đã kề vai sát cánh bên lực lượng vũ trang đánh địch. Hàng trăm thanh niên thoát ly gia đình gia nhập bộ đội và các đội công tác, đội vũ trang tuyên truyền, làm nhiệm vụ móc nối, gây dựng cơ sở. Một bộ phận lớn thanh niên tuy không thoát ly, nhưng vẫn hướng về cách mạng, tham gia xây dựng phong trào du kích.  

Năm 1969, cùng với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân các dân tộc trong tỉnh, phong trào Đoàn Thanh niên ở các huyện và cơ sở ngày càng có bước chuyển biến quan trọng. Trong năm 1969, Ban Thanh vận tỉnh được kiện toàn về tổ chức; đã củng cố và phát triển thêm 7 chi đoàn cơ sở trong vùng ta làm chủ; hình thành 4 chi đoàn trong vùng mới mở; đưa số tổ chức cơ sở Đoàn toàn tỉnh lên 91, với 1.070 đoàn viên.

Cùng với sự phát triển tổ chức Đoàn, trong tỉnh đã xây dựng được 25 Chi hội Thanh niên giải phóng; củng cố 16 Đội Thiếu niên với 378 đội viên ở vùng giải phóng và phát triển thêm 7 Đội Thiếu niên với 47 đội viên trong vùng mới mở. Hầu hết các xã trong vùng giải phóng, đều có Hội Thanh niên Giải phóng và một Chi đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng. Trong các cơ quan tỉnh và các trung đội hoặc đại đội của lực lượng vũ trang cũng thành lập các Chi đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thanh vận đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi cho đoàn viên, thanh niên vào các ngày kỷ niệm lớn: Thành lập Đảng  (3/2), thành lập Đoàn (26/3), sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), phát động phong trào “Năm xung phong” và hưởng ứng đợt thi đua thực hiện 8 chữ vàng của Khu đoàn Khu V: “Trí dũng song toàn, đi đầu diệt Mỹ”. Qua các sinh hoạt chính trị và các đợt thi đua, phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát triển sôi nổi.

Những tháng cuối năm 1969, trong không khí căm thù giặc, thi đua lập công dâng lên Bác, các lực lượng vũ trang ta trên chiến trường đã mở nhiều đợt tấn công địch, tiêu diệt nhiều sinh lực của chúng. Như hướng Đắk Mil, ta tấn công phòng tuyến Bu Prăng – Đức Lập; hướng Buôn Ma Thuột bộ đội ta hoạt động liên tục phá phòng tuyến  cánh Bắc Buôn Ma Thuột của địch; hướng Đông Cheo Reo, ta tấn công nhiều cứ điểm trên quốc lộ 7, uy hiếp địch ở Ai Nu, Blăh, quận lỵ Phú Nhơn, Phú Thiện… dấy lên phong trào chiến đấu lập công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hòa trong không khí đó, thanh niên và du kích các buôn, ấp, dinh điền hăng hái tham gia thoát ly, bổ sung cho các đơn vị, cơ quan tỉnh đảm bảo đủ nhân lực hoạt động. Riêng năm 1969, có 869 thanh niên thoát ly gia nhập lực lượng vũ trang. Đặc biệt, phong trào thanh niên được đẩy mạnh trên lĩnh vực sản xuất, hậu cần, xây dựng và bảo vệ vùng căn cứ kháng chiến. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên các huyện tham gia lực lượng dân quân, du kích xã, thôn, buôn; góp phần xây dựng thế chiến tranh nhân dân vững chắc. Nhiều xã ở vùng căn cứ và vùng giải phóng H9, H10, H3, H4, 100% thanh niên gia nhập du kích.

Nhìn chung, cả ở tuyến trước và tuyến sau, phong trào thanh niên đã có những bước tiến nhanh chóng. Nhiều chi đoàn đã được công nhận là “Chi đoàn bốn tốt” như Chi đoàn Tổ xung kích cánh Bắc Buôn Ma Thuột, Chi đoàn Giao bưu, Chi đoàn Tổ vận tải H10… Tại Đại hội chiến sỹ thi đua toàn tỉnh năm 1969, 19/24 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 21/29 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  là đoàn viên, thanh niên. Riêng đợt hoạt động Xuân – Hè 69, có 6 đoàn viên được tặng thưởng huân chương, 45 đoàn viên được tặng bằng khen, 69 đoàn viên, thanh niên được tặng giấy khen và 45 người được tặng danh hiệu dũng sỹ các loại. Đây là những thành tích nổi bật của phong trào thanh niên tỉnh nhà trong năm đầu tiên cùng với quân dân trong tỉnh đấu tranh chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ - ngụy.

Đến lúc này, vấn đề đặt ra là phải có một tổ chức Đoàn cấp tỉnh để lãnh đạo phong trào và tổ chức Đoàn phát triển ngang tầm với đòi hỏi của một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhằm phát huy hơn nữa sự đóng góp của tuổi trẻ các dân tộc cho phong trào cách mạng địa phương. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 năm 1969[1], Đại hội thành lập Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk đã được tiến hành tại khu vực suối Mhăt, giữa buôn Năng Dơng và buôn Tul, xã 2, căn cứ Krông Bông, nay thuộc xã Yang Mao, huyện Krông Bông[2].

Về dự Đại hội, ngoài đại biểu khách mời của các cơ quan ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, có 54 đoàn viên là đại biểu chính thức (đại diện cho 1.070 đoàn viên toàn tỉnh) và 02 đại biểu thiếu niên dự thính (đại diện cho 02 đội thiếu niên xuất sắc). Tại Đại hội, đồng chí Y Nha Kbuôr trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 02 năm 1968 – 1969. Đồng chí Trần Túy trình bày Đề án công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tiếp theo. Có bốn đoàn đại biểu tham luận tại Đại hội: Đoàn Tỉnh đội tham luận về công tác Đoàn trong quân đội; Đoàn đại biểu thanh niên dân tộc; Đoàn đại biểu Ban Dân y tham luận về công tác thể dục, vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho thanh thiếu nhi; Đoàn đại biểu Tuyên huấn báo cáo về vấn đề văn hóa – nghệ thuật kháng chiến.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk khóa I gồm 19 đồng chí, trong đó có hai ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa I gồm 5 đồng chí: đồng chí Y Nha Kbuôr (Bí thư) đồng chí Trần Túy và Ama Blih (Phó Bí thư) đồng chí Ama Bhiăng và H’Lan (Uỷ viên Ban Thường vụ).

Cũng tại Đại hội này đã quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng tỉnh Đắk Lắk và bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng tỉnh, do đồng chí Y Nha Kbuôr – Bí thư Tỉnh Đoàn, làm Chủ tịch Hội; hai đồng chí Ama Blih và Lê Nguyên Bằng làm Phó Chủ tịch. Các đồng chí Trần Túy, H’Lan, Ama Bhiăng làm Uỷ viên Thường trực. Đại hội đã thông qua Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng tỉnh Đắk Lắk gửi toàn thể nam nữ thanh niên các dân tộc trong tỉnh; thông qua Quyết tâm thư gửi Thường vụ Tỉnh ủy và Khu đoàn Khu V và thông qua Thư của Đại hội gửi thanh niên các dân tộc tỉnh Lạng Sơn kết nghĩa.

Đại hội lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk và sự ra đời của Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng tỉnh Đắk Lắk đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đoàn Thanh niên đã nhanh chóng thành ngọn cờ vận động, tập hợp, tổ chức rèn luyện và giáo dục thanh niên các dân tộc trong tỉnh. Đoàn và Hội ra đời đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của tuổi trẻ. Vì vậy, trong một thời gian ngắn từ 1969 đến 1975, tổ chức Đoàn Thanh niên đã không ngừng kiện toàn, phát triển; nhanh chóng trở thành nơi tập hợp hàng nghìn thanh niên ưu tú, cống hiến xứng đáng cho phong trào cách mạng của tỉnh; góp phần quan trọng cùng với quân và nhân dân các dân tộc lập nên những chiến công vang dội.

*. Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk đổi tên thành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk:

Từ cuối năm 1976, tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên đã hình thành hầu hết ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ Đoàn và Hội hăng hái, nhiệt tình cách mạng, có tinh thần hy sinh, dám nghĩ, dám làm, nhiều tấm gương tận tụy với phong trào, được đoàn viên, thanh niên tin yêu, quý mến.

Tháng 12/1976, một sự kiện chính trị trọng đại đối với toàn thể đất nước ta cũng như toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cả nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam; đổi tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khẳng định “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”.

Tháng 6/1977, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII (vòng 2) khai mạc. Đại hội tập trung kiểm điểm tình hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh hai năm đầu sau giải phóng; đề ra phương hướng thực hiện thắng lợi “Kế hoạch 5 năm (1976-1980)”. Báo cáo Chính trị của Đại hội Tỉnh Đảng bộ đã đánh giá cao phong trào thanh niên của tỉnh và chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức của Đoàn trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Ngày 31/7/1977, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ II – Đại hội đầu tiên sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất  được tổ chức. Đại hội đã biểu dương những cống hiến to lớn của thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hai năm phấn đấu quên mình, cùng với nhân dân trong tỉnh hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới và đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc sau ngày quê hương giải phóng; biểu dương chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức làm chủ tập thể và những tấm gương, những nhân tố mới xuất hiện trong các tầng lớp thanh niên. Đại hội đã đề ra Nghị quyết quan trọng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, nêu rõ: “Ra sức xây dựng Đoàn lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác mặt trận của Đoàn, tập hợp thanh niên các dân tộc trong tỉnh đứng vào tổ chức, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người mới làm chủ tập thể và phát triển toàn diện”.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tập trung vào công tác kiện toàn và phát triển tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên, coi đó là nhiệm vụ then chốt để đưa phong trào Đoàn lên ngang tầm với yêu cầu của tình hình mới. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã ra Nghị quyết giải thể Ban Chấp hành Đoàn của một số ngành và đơn vị, tăng cường vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các Huyện, Thị Đoàn; sắp xếp lại các Ban trực thuộc Tỉnh Đoàn, bố trí một đội ngũ cán bộ chuyên trách có năng lực ở các cấp bộ Đoàn; đẩy lên một bước công tác xây dựng tổ chức và phong trào Đoàn ở cơ sở. Để tiếp tục thúc đẩy phong trào thanh niên đi đầu trên các mặt trận sản xuất và chiến đấu, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã phát động phong trào “Thanh niên bốn xung kích” trong cả tỉnh, sôi nổi nhất là phong trào “Xung kích trên mặt trận sản xuất nông nghiệp”.

*. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk qua các kỳ Đại hội và các phong trào thi đua trong từng nhiệm kỳ:

Từ khi Đại hội lần thứ nhất tổ chức trong vùng căn cứ địa cách mạng đến nay, phong trào Đoàn Thanh niên của tỉnh Đắk Lắk đã trải qua một chặng đường phát triển trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Sau Đại hội lần thứ II được tổ chức tại Câu lạc bộ Lao động tỉnh (nay là Trung tâm Văn hóa tỉnh), Đoàn Thanh niên của tỉnh đã trải qua các kỳ Đại hội:

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 1979 - 1982 (diễn ra vào tháng 12/1979). Đại hội tiếp tục xác định nhiệm vụ trung tâm của Đoàn là: “Tăng cường công tác mặt trận của thanh niên; động viên thanh niên các dân tộc đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”.

Sau Đại hội, một trong những nhiệm vụ trung tâm của Đoàn là: vận động toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đi đầu thực hiện thắng lợi chủ trương hợp tác hóa. Đến hết năm 1998, phong trào hợp tác hóa do tổ chức cơ sở Đoàn làm nòng cốt đã phát triển ở khắp các xã, thôn, buôn. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tập trung vào công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Hội LHTN; thực hiện Cuộc vận động “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Một thành tựu rất nổi bật về công tác Đoàn trong nhiệm kỳ là thông qua phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động và phong trào “Bốn xung kích” do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cụ thể hóa, tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên đã liên tục có bước phát triển, trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến tháng 12/1981, căn bản đã xóa được 166 buôn trắng về tổ chức Đoàn so với trước Đại hội II; củng cố được 169 Đoàn cơ sở với 1.006 chi đoàn; phát triển lên 20.914 đoàn viên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 1982 - 1987 (diễn ra vào tháng 12/1982). Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đã đề ra Nghị quyết triển khai đồng bộ nhiều công tác lớn, trong đó tập trung kiện toàn bộ máy của Đoàn ở cơ sở Huyện, Thị và tương đương; chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thanh niên; tích cực lựa chọn kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn; quyết tâm nâng tỷ lệ đoàn viên thanh niên toàn tỉnh lên 35%, hoàn thành việc trao thẻ đoàn viên; thúc đẩy công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên lên ngang tầm với tình hình, nhiệm vụ mới.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 1987 - 1992 (diễn ra vào tháng 8/1987). Đại hội đã đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn nhằm đổi mới các mặt công tác của Đoàn, tạo sự chuyển biển trong phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ, từng bước nâng cao vai trò chính trị của Đoàn lên ngang tầm với đòi hỏi của đất nước. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã đề ra nhiều chủ trương cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ V, với 4 nội dung cơ bản: xác định sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng với tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên; tập trung thực hiện dân chủ hóa mọi mặt hoạt động của Đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên; tạo nên những động lực mới cho phong trào hành động của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, thi đua thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn và chương trình định canh định cư, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng XHCN và hoài bão của tuổi trẻ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chi đoàn vững mạnh và tập trung chỉ đạo phong trào “Xây dựng chi đoàn vững mạnh”. Bằng những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, đến cuối năm 1989, công tác xây dựng tổ chức Đoàn đã có những bước tiến hết sức quan trọng: Toàn tỉnh củng cố lại 1.427 chi đoàn (trong đó 40% là chi đoàn vững mạnh).

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 1992 - 1997 (diễn ra vào tháng 2/1992). Với tinh thần đổi mới theo phương châm  “Chuyển trọng tâm hoạt động của Đoàn về cơ sở”, Đại hội đã xác định nội dung hướng mạnh xuống cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng của công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên; nâng cao vai trò của Đoàn trong đời sống xã hội; đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của Đoàn để tập hợp thế hệ trẻ đứng vào hàng ngũ.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 1997 - 2002 (diễn ra vào tháng 4/1997). Đại hội đã có những nhận định hết sức đúng đắn về thực trạng, tiềm năng và vai trò của tuổi trẻ các dân tộc, từ đó đã ra Nghị quyết về phong trào thanh niên trong giai đoạn 1997 - 2002 với những mục tiêu và nội dung quan trọng, trong đó mục tiêu cơ bản nhất là: “Tiếp tục phát động 2 phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” một cách sâu rộng, hiệu quả… Phát huy tính xung kích, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tích cực tập hợp đoàn kết thanh niên, nhằm xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh…”.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã phát huy tính xung kích chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tích cực tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng Đoàn, Hội, Đội vững mạnh. Cuối năm 2000, toàn tỉnh củng cố 218 Đoàn cơ sở, kiện toàn nâng cao chất lượng 1.666 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở, kết nạp được 26.446 đoàn viên mới, phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” đã được Đoàn, Hội chăm lo đẩy mạnh và cụ thể hóa phù hợp với tiềm năng của tuổi trẻ ở từng vùng, từng địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, ở nông thôn, chương trình thanh niên giúp nhau lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đã đi vào đời sống thực tiễn của thanh niên. 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2002 - 2007 (diễn ra vào tháng 8/2002). Đại hội đã phát động phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển, có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng để lại nhiều ấn tượng đẹp trong quần chúng nhân dân và tuổi trẻ, được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Chủ trương đổi mới công tác Đoàn và phong trào TTN “hướng về cơ sở” bước đầu được thực hiện có hiệu quả. Nhu cầu nguyện vọng chính đáng của ĐVTN ngày càng được quan tâm. Vai trò xung kích của ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được phát huy và duy trì. Thông qua hoạt động thực tiễn, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội từng bước được nâng cao. Tổ chức Đoàn đã cung cấp nguồn lực kế cận xứng đáng cho Đảng, chính quyền các cấp.

          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012 (diễn ra vào tháng 9/2007). Đại hội đã phát động hai phong trào thi đua lớn trong toàn Đoàn, đó là “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.   Trong nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk phát triển trên diện rộng, có sức lan tỏa rộng lớn và thu hút đông đảo tuổi trẻ tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú. Trong đó, các hoạt động Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm, đặc biệt là Năm thanh niên 2011 đã được dư luận xã hội đánh giá cao, để lại nhiều ấn tượng trong quần chúng nhân dân và tuổi trẻ. Trong nhiệm kỳ này, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được cấp bộ Đoàn quan tâm, đổi mới; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đắk Lắk học tập và làm theo lời Bác” đã tạo được sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ. Công tác tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… cho ĐVTN, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm tổ chức thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 (diễn ra trong tháng 9/2012). Đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà nhiệm kỳ 2012-2017. Trong đó, xác định mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ là: Xây dựng lớp thanh niên các dân tộc Đắk Lắk giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý  thức công dân tốt, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; phát huy vai trò xung kích, lao động sáng tạo của thế hệ trẻ, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên xung kích trên mọi lĩnh vực, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên.

Nội dung tổng quát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 được xác định cụ thể: Một là, tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, dân tộc; bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng; ý thức công dân cho thanh thiếu nhi. Hai là, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần đoàn kết, xung kích của thanh niên trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh, hội nhập và phát triển; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tích cực giúp đỡ thanh niên yếu thế. Ba là, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, thực chất và hiệu quả từ tổ chức cơ sở Đoàn; bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Bốn là, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng số lượng và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ giới thiệu cho Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp. Năm là, nêu cao trách nhiệm trong công tác thiếu nhi và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, xác định "xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước", thực hiện hiệu quả việc đổi mới các nội dung, phương thức tổ chức hoạt động thiếu nhi hấp dẫn, phù hợp với từng độ tuổi. Sáu là, tăng cường công tác quốc tế thanh niên; mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại thanh niên với Đoàn thanh niên của các tỉnh khu vực Nam Lào và các tổ chức thanh niên của Campuchia; hoạt động khu vực Tam giác phát triển; đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tích cực hội nhập quốc tế.

*

*                           *

Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk qua các tên gọi khác nhau nhưng đều khẳng định được vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Đoàn đã làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh thiếu nhi; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phụ trách, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong giai đoạn hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt và xây dựng cho mình những truyền thống tốt đẹp từ thực tiễn đấu tranh và hành động của cách mạng, đó là: Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và với chế độ xã hội chủ nghĩa. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo… để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai. Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học –  kỹ thuật, quản lý và quân sự,… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. 

Kế thừa truyền thống, phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ thanh niên đi trước, với tinh thần “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”… cùng với phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Đắk Lắk phát huy đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng với những phong trào hành động cụ thể, thiết thực, sáng tạo và hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu mạnh. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động và hiệu triệu đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào lớn như: phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”… trong giai đoạn kiến thiết đất nước sau chiến tranh, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia, sang thời kỳ đổi mới các phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”… và hiện nay là phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và thực hiện các cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh… trong quá trình thực hiện các phong trào ấy đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, các tập thể tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, công tác, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, kinh doanh, vượt khó khăn làm giàu chính đáng, nhiệt tình hăng say với công tác thanh thiếu nhi, công tác xã hội… góp phần sinh động vào phong trào thi đua chung của tỉnh, góp phần định hướng và xây dựng lớp thanh niên có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, giàu lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái; đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương, cùng với tuổi trẻ cả nước lập nên thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng ba (năm 2002), hạng nhì (năm 2007), hạng nhất (năm 2012) và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012).

Tiến bước dưới cờ Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành nơi hội tụ của tuổi trẻ các dân tộc, nơi thu hút thanh niên đứng vào đội ngũ, ra sức phấn đấu thực hiện hoài bão của thế hệ trẻ, góp phần xứng đáng cùng toàn dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, như lời hiệu triệu của đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X tại Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày ra đời của Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam tỉnh Đắk Lắk: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, do đó chúng ta phải tiếp tục học tập, rèn luyện và phải là những người đi đầu trong việc làm theo lời Bác dạy, đó là: thi đua học tập và rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thi đua đạt chuẩn về tiêu chí hình mẫu thanh niên 4 tốt “đạo đức tốt, kiến thức tốt, sức khỏe tốt, tinh thần tốt”, hướng tới giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” trong giai đoạn hiện nay.

                BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN ĐẮK LẮK

 


[1] Dòng 3, trang 92, Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Đắk Lắk (1930 – 2000).

[2] Hiện nay, tại khu vực buôn Năng Dơng và buôn Tul vẫn còn dấu tích các căn hầm nơi trước kia các cơ quan của tỉnh làm việc. 

  • Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019

Số người online: 552

Luợt truy cậpp: 7524915

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3856653 - 

Fax: 0262.3861959

Email: tinhdoandaklak@gmail.com

Copy right @2013 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Thực hiện bởi VNPT ĐắkLắk